Cơ cấu tổ chức

NHÂN SỰ

Có 107 cán bộ viên chức:

    Bác sĩ chuyên khoa II: 02 người
    Bác sĩ chuyên khoa I: 08 người
    Bác sĩ: 18 người
    Dược sĩ ĐH: 02 người
    Cử nhân điều dưỡng- NHS:  11 người        
    Cử nhân KTYD: 04 người
    Cán bộ khác YDTH: 52 người
    Cán bộ đại học khác: 03 người
    Cán bộ khác: 10 người

Hiện nay vẫn có nhiều Bác sĩ đang học CKI, CKII, CN Điều dưỡng, NHS 


elektronik sigara Free Mahjong Games