cán bộ bệnh viện


Năm

Danh hiệu và hình thức

Cấp khen

Nội dung khen thưởng

Số hiệu -Quyết định

Năm 2001

Bằng khen

Bộ y tế

Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2001

QĐ 5344/QĐ/BYT, ngày 27/2/2002

Năm 2002

Cờ thi đua

Bộ Y tế

Đơn vị xuất sắc năm 2002

Thất lạc QĐ

Bằng khen

UBND tỉnh DakLăk

Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002

QĐ 600/QĐ-UBND, ngày 25/02/2003

Năm 2003

Bằng khen

Thủ tướng chính phủ

Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2003

QĐ 1112/QĐ-TTg, ngày 19/10/2004

Bằng khen

Bộ Y tế

thành tích Tiêm phòng Sởi 2003

QĐ 4329/QĐ-BYT, ngày 15/8/2003

Cờ thi đua

LĐLĐ tỉnh Dăk Lăk

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

Thất lạc QĐ

Năm 2004

Huân chương lao động hạng 3

Chủ tịch nước

Đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2000-2004

QĐ 1055/2005/QĐ-CTN, Ngày 20/9/2005

Cờ thi đua

Công đoàn Ngành y tế Việt nam

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc tiêu biểu

Thất lạc QĐ

Năm 2005

Bằng khen

Tỉnh uỷ

XS trong công tác xây dựng Đảng

QĐ số 84/QĐ-TU ngày 18/01/2006

Cờ thi đua

Chính phủ

Đơn vị xuất sắc

QĐ số 732/QĐ-TTg ngày 16/5/2006

Cờ thi đua

CĐ ngành Y Tế VN

Công đoàn Vững mạnh XS năm 2005

QĐ số 199/CĐYT ngày 20/12/2005

Bằng khen và Cờ công nhận

Bộ Y tế

Bệnh viện đạt danh hiệu XS toàn diện

QĐ số 94/QĐ-BYT ngày 12/01/2006

Bằng khen

LĐLĐ tỉnh

Phong trào LĐ giỏi và Hoạt động CĐ 2005

QĐ số 10/ LĐLĐ ngày 04/01/2006

Bằng khen

UBND tỉnh

XS công tác PC HIV- AIDS

QĐ số 2452/UBND ngày 04/11/2005

Bằng khen

UBND tỉnh

XS trong công tác PC mù loà 2000-2005

QĐ Số 498/UBND ngày 02/3/2006

Năm 2006

Bằng khen

Bộ Y tế

Hoàn thành XS nhiệm vụ , KH năm 2006

QĐ số 516/QĐ-BYT ngày 08/02/2007

Bằng khen

LĐLĐ tỉnh

XS trong việc thực hiện NQ 4C/TLĐ

Vào sổ số 20/LĐLĐ ngày 02/11/2006

Bằng khen và Cờ công nhận

Bộ Y tế

Đạt danh hiệu bệnh viện Xuất sắc

QĐ số 105/QĐ-BYT ngày 12/01/2007

Năm 2007

Cờ thi đua tỉnh ủy

Tỉnh ủy

VMXS 05 năm liền 2003-2007


Cờ thi đua

Chính phủ

Đạt danh hiệu bệnh viện Xuất sắc nhất

QĐ số 580/QĐ-TTg ngày 19/5/2008

Bằng khen

UBND tỉnh

Xuất sắc trong công tác kết nghĩa

QĐ Số 54/QĐ-UBND ng 09/1/2008

Bằng khen

Bộ Y Tế

Đạt tiêu chuẩn BVXS toàn diện

QĐ số 236/QĐ-BYT ngày 21/01/2008

Bằng khen

LĐLĐ tỉnh

XS về hoạt động phong trào công đoàn

QĐ số 10/QĐ-LĐLĐ ngày 28/12/2007

Năm 2008

Cờ thi đua

UBND tỉnh

Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

QĐ số 211/QĐ-UBND ngày 04/02/2009

Cờ thi đua

LĐLĐ tỉnh

Đơn vị XS trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn

QĐ số 64/QĐ-LĐLĐ ngày 27/03/2009

Bằng khen

Bộ y tế

Xuất sắc toàn diện


Năm 2009

Huân chương LĐ hạng II

Chủ tịch nước

Thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc từ 2005-2009

QĐ số 1031/QĐ-CTN ngày 17/7/2010

Bằng khen

LĐLĐ tỉnh

XS về hoạt động phong trào thi đua Lao động giỏi

QĐ số 15/QĐ-LĐLĐ ngày 05/01/2010

Năm 2010

Cờ thi đua

LĐLĐ VN

Công đoàn vững mạnh XS tiêu biểu


Bằng khen

BYT

XS toàn diện năm 2010

QĐ 600/QĐ-BYT 12/2/2011

Năm 2011

Bằng khen

BYT

XS toàn diện năm 2011

QĐ 559/QĐ-BYT 22/2/2012

2012

Bằng khen

UBND tỉnh

XS toàn diện năm 2012

QĐ 272/QĐ-UBND 29/1/2013

2013


Bằng khen

UBND Tỉnh

Xuất sắc PT thi đua 2013

Quyết định 811/QĐ-UBND ngày 22/4/2014


Công nhận đơn vị xuất sắc năm 2013

UBND tỉnh


Đơn vị đạt danh hiệu Xuất sắc toàn diện năm 2013

Quyết định 283/QĐ-UBND ngày 25/01/2014

2014

Bằng khen

UBND tỉnh ĐăkLăk


Xuất sắc PT thi đua 2014


Quyết định 479/QĐ-UBND ngày 14/2/2015


Bằng khen

Bộ y tế

Học tập LTTGĐĐHCM - Quy tắc ứng xử, dân chủ

Quyết định 814/QĐ-BYT, 12/3/2015

2015

Bằng khen

Bộ y tế


Xuất sắc PT thi đua 2015


Quyết định chưa chuyển về ĐV

 

tin mới


Đơn vị trực thuộc

Tìm kiếm tin tức

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi

elektronik sigara Free Mahjong Games